www.vliegtuigtickets.be - www.vliegtuigtickets.nl onderdeel van Reisexperts De Rop Reizen gevestigd, Ertbrandstraat 292 - 2950 Kapellen Putte, België. Tel 0032.3.664.72.74

Reisexperts De Rop Reizen is lid van de vereniging van Vlaamse reisbureaus www.vvr.be en handelend onder
licentienummer 6129 van Toerisme vlaanderen.

 

1. Algemeen

1.1 De gebruiker verklaart en garandeert dat hij/zij ten minste 18 jaar oud is en juridsch in staat en bevoegd is om deze overeenkomst met www.vliegtuigtickets.be - www.vliegtuigtickets.nl (Reisexperts De Rop reizen) aan te gaan en om deze website te gebruiken overeenkomstig onze voorwaarden. De gebruiker aanvaardt dat hij/zij financieel verantwoordelijk is voor elk gebruik van deze Website (en voor het gebruik van zijn/haar account door anderen, zoals, maar niet beperkt door tot, bij gebruiker inwonende minderjarige kinderen). De gebruiker verklaart haar/zijn rechten onder deze overeenkomst niet te zullen cederen, overdragen of in sublicentie te geven.  Het is de gebruiker toegestaan andere leden van haar/zijn gezin onder haar/zijn naam en account gebruik te laten maken van de website, met diens verstande dat de gebruiker hierbij aanvaardt dat alle kosten die door hen worden gemaakt voor haar/zijn rekening zijn en dat de gebruiker verantwoordelijk is voor alle andere aspecten van hun gebruik. De gebruiker verklaart toezicht te zullen houden op het gebruik van deze website door minderjarigen onder de naam en account van de gebruiker.

1.2 Ieder door www.vliegtuigtickets.be - www.vliegtuigtickets.nl aanbod is vrijblijvend, ternzij er sprake is van een onherroepelijk aanbod in de zin van art. 6:217 e.v. Burgerlijk wetboek.  Een vrijblijvend aanbod kan nog onverwijld na ontvangst van de aanvaarding herroepen worden.

1.3 Voor het maken van reserveringen bij www.vliegtuigtickets.be - www.vliegtuigtickets.nl is opgaven van een emailadres vereist.  Dit emailadres zal in beginsel door Reisexperts De Rop Reizen worden gebruikt voor de communicatie met de opdrachtgever.  Het is voor de opdrachtgever daarom raadzaam om regelmatig na te gaan of er email is ontvangen.

1.4 In geval van een internetboeking zal www.vliegtuigtickets.be - www.vliegtuigtickets.nl in beginsel direct, doch in ieder geval binnen 1 werkdag, na het geven van een opdracht per email een ontvangstbevestiging van de opdracht aan de opdrachtgever doen toekomen.

1.5 www.vliegtuigtickets.be - www.vliegtuigtickets.nl is gerechtigd om een tarief binnen 1 werkdag na het geven van de reserveringsopdracht, ongeacht of www.vliegtuigtickets.be - www.vliegtuigtickets.nl al een bevestiging van de reservering heeft verzonden, te herroepen.  Indien de herroeping een verhoging van het tarief betreft, dient de opdrachtgever binnen 1 werkdag aan "Reisexperts De Rop Reizen" kenbaar te hebben gemaakt dat hij zich met het nieuwe tarief kan verenigen, bij gebreke waarvan geen overeenkomst tot stand wordt geacht te zijn gekomen, zonder dat "reisexperts De Rop Reizen" alsdan gehouden zal zijn tot het doen van een schadevergoeding van enigerlei aard.

1.6 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn de door "Reisexperts De Rop Reizen" tarieven uitgedrukt in Euro's.  De vermelde reissommen gelden per reiziger, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  Kennelijke fouten in de door www.vliegtuigtickets.be - www.vliegtuigtickets.nl opgegeven prijzen binden haar niet. De in het aanbod vermelde klasseomschrijvingen en vluchtgegevens zijn indicatief en kunnen niet worden gegarandeerd door "Reisexperts De Rop Reizen".

1.7 De algemene "leveringsvoorwaarden" strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke en rechtspersonen waarvan "reisexperts De Rop Reizen" gebruik maakt of heft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van de overeenkomst.

 

2. Verkoop op afstand

In het kader van verkoop op afstand, kan de klant onder geen beding aanspraak maken op een bedenktijd van 7 dagen (kb van 18 november 2002) en zal de volledige som onmiddellijk geïnd worden.  Om te kunnen genieten van een gegarandeerd tarief moet de uitgifte onmiddellijk uitgevoerd worden.  Bijgevolg zal kosteloos annuleren niet mogelijk zijn voor uw ticketuitgifte.  Hou er rekening mee dat uw ticket pas vanaf 09h30 de volgende werkdag uitgegeven kan worden indien u buiten kantooruren boekt (ma-vrij 09h30 - 18h00 en za. 09h30 - 12h30).  Uw tarief kan enkel worden gegarandeerd als uw ticket wordt uitgegeven op dezelfde dag dat de reservering gemaakt wordt.  Mocht zich een probleem voordoen met uw reservering, dan contacteren wij u de volgende werkdag.

 

3 Verschuldigde bedragen aan "Reisexperts De Rop Reizen"

3.1 Voor het verlenen van haar diensten brengt www.vliegtuigtickets.be - www.vliegtuigtickets.nl de in de desbetreffende aanbieding vermelde vergoeding(en) in rekening.

3.2 Kostentabel :

  • Telefonisch reserveren van vliegtuigtickets € 13 per ticket extra
  • Rerouten van een ticket € 25 per ticket extra indien mogelijk bij de luchtvaartmaatschappij.
  • Refundaanvraag (na uitgifte) voor ongebruikte tickets €25 euro per ticket indien mogelijk bij de luchtvaartmaatschappij.
  • De meeste tickets zijn niet annuleerbaar of niet wijzigbaar.  Kosten moeten desbetreffend steeds opgevraagd worden bij de luchtvaartmaatschappij.
  • Andere kosten, vb extra diensten ivm bagage, moeten steeds opgevraagd worden.

 

4. Formaliteiten

Alle Belgische passagiers dienen in bezit te zijn van een geldig reispaspoort en/of visum.  Meer informatie kan u steeds bekomen via www.diplomatie.be - www.diplomatie.nl. Passagiers met een andere nationaliteit, dienen contact op te nemen met hun desbetreffende ambassade.

 

5. Betaling

5.1 De opdrachtgever dient zicht te houden aan de in het aanbod aangegeven betaalmethode

5.2 Indien in het aanbod is aangegeven dat betaald kan worden middels creditcard en/of Bancontact, en de opdrachtgever voor één van deze methodes heeft gekozen, dan dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat de afschrijving onverwijld kan plaatsvinden.  In de overige gevallen, is de opdrachtgever het verschuldigde bedrag binnen de in het aanbod gestelde termijn te voldoen.

5.3 Indien in het aanbod is aangegeven dat betaald kan worden middels een creditcard, en de opdrachtgever in dat kader een creditcardnummer heeft opgegeven, dan zal "reisexpertsDe Rop Reizen" niet overgaan tot verdere uitvoering van der reserveringsovereenkomst indien van de creditcardmaatschappij geen autorisatie wordt verkregen, zonder "reisexperts De Rop Reizen" alsdan op enigerlei wijze aansprakelijk kan worden gesteld.  Indien de creditcard aan een derde toebehoort, dient de derde/eigenaar binnen 24h00 na het maken van de reservering een autorisatieformulier en een kopie van voor- en achterzijde van de creditcard aan "reisexperts De Rop Reizen" doen toekomen.  Tevens dient de opdrachtgever het telefoonnummer van de derde aan "reisexperts De Rop Reizen" kenbaar te maken.  Indien de derde/eigenaar de reservering niet binnen 24h00 na reservering heeft bevestigd, heeft "reisexperts De Rop Reizen" en de betrokken dienstverleners het recht de reservering te annuleren, zonder dat zij alsdan gehouden zijn tot het doen van een vergoeding van enigerlei aard.

5.4 www.vliegtuigtickets.be - www.vliegtuigtickets.nl werkt met Airtip samen voor de uitgifte voor de vliegtuigtickets.  De opdrachtgever gaat er dan ook mee akkoord dat Airtip als agentschap de tickets uitschrijft en zodoende alsook de toestemming geeft om de betaling uit te voeren door middel van het gekozen betalingsmiddel.

 

6. Aansprakelijkheid

"Reisexperts De Rop Reizen"  is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een storing of gebrek in de geautomatiseerde systemen, welke zij ten behoeve van haar dienstverlening gebruikt, indien deze storing of dit gebrek in alle redelijkheid niet aan haar valt te verwijten c.q. buiten haar invloedsfeer ligt.

 

7. Websites van derden

De website www.vliegtuigtickets.be - www.vliegtuigtickets.nl bevat hyperlinks van derden.  "Reisexperts De Rop Reizen" heeft geen enkele invloed op deze sites vermelde informatie, produkten en diensten en aanvaardt dus geen enkele aansprakelijkeheid terzake (inbegrepen schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van deze websites.